Διαφάνεια, Λογοδοσία, Αξιοπιστία

Με την πεποίθηση ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορούν να διατηρήσουν τον ενεργό τους ρόλο στη διακυβέρνηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μόνο εάν τηρήσουν μέτρα που θα αντικατοπτρίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΝ Κύπρου 2021, εγκαινιάζει την πρακτική δημοσίευσης των οικονομικών του εκθέσεων στην ιστοσελίδα του, από το έτος 2021 και για όλα τα επόμενα έτη, αφού η απόφαση αυτή έχει περάσει και στο νέο Καταστατικό που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2021.